Regulaminy

REGULAMIN WIZYT

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
z usług świadczonych w Gabinecie Zdrowy Masaż Kamila Połoszynowicz- Pinar,: ul. Sobieskiego 125, 84-230 Rumia (Mieszczącego się w Hotelu Business Faltom Gdynia), zwanego dalej „Gabinetem” . NIP: 5862298448 Email: kontakt@zdrowymasaz.pl.
2. Gabinet świadczy Usługi w dniach od poniedziałku do soboty i w wybrane niedzielę w godzinach pon.-pt. 8:00-21:00, soboty 9:00-21:00. Szczegóły dokładnych godzin pracy dostępne w recepcji oraz na stronie www.zdrowymasaz.pl
3. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
5. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca – oznacza:
Kamila Połoszynowicz- Pinar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zdrowy Masaż, pod adresem Sobieskiego 125 84-230, Rumia NIP: 5862298448 REGON: 361918356, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@zdrowymasaz.pl , numer telefonu: +48885150060.

1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług
opublikowanym na stronie internetowej www.zdrowymasaz.pl albo dostępnym w Gabinecie.
2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy w jednym miesiącu, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarne (w godzinach pracy recepcji), telefonicznie, online 24h/ 7- https://zdrowymasaz.booksy.com/
2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30% ceny Zabiegu, jednak nie mniej niż 30 zł
3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
4. Wizyty w weekendy i święta -wymagana jest pełna płatność za usługi przy rezerwacji terminu. W przypadku nie przyjścia na umówiony termin lub odwołania później niż 24h opłata nie zostaje zwrócona. W sytuacji gdy wizyta nie była opłacona- kwota zostanie doliczona do rachunku na pokój w przypadku gości hotelowych/ do następnej wizyty w przypadku klientów lokalnych.
5. Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
6. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1h.
3. Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.
5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku gabinetu.

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie.
3. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
a) Płatność gotówką w recepcji
b) Płatność kartą płatniczą
c) Uzgodnioną wcześniej płatnością przelewem na konto firmowe.
NUMER KONTA: 87 1140 2004 0000 3102 7638 2206 Zdrowy Masaż, ul. Sobieskiego 125,
84-230 Rumia. Tytułem imię i nazwisko + data zabiegu + zadatek.
d) Szybkim przelewem przez telefon
e) Blikiem przez telefon
4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
i ochronnych.
3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
5. Pracownicy gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
do wykonania Zabiegu oraz zaleceń po zabiegowych,
d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
w Salonie w dowolnej formie.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w gabinecie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres gabinetu lub elektronicznie na adres mailowy:kontakt@zdrowymasaz.pl
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w gabinecie.
4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 20.06.2020r.

POTWIERDZENIE WPŁATY ZADATKU

Imię i nazwisko klienta: _________________________________________
Potwierdzam wpłatę zadatku w wysokości: _____________________________________
za zaplanowany zabieg: _______________________________________________________
w dniu i godzinie: ___________________________________
Zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu Wizyt.
__________________________________ data, podpis

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.
2. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest Zdrowy Masaż- Kamila Połoszynowicz-Pinar, ul. Sobieskiego 125, 84-230 Rumia. (Mieszczącego się w Hotelu Business Faltom Gdynia), zwanego dalej „Gabinetem” NIP: 5862298448, dalej jako Gabinet. Email: kontakt@zdrowymasaz.pl.
3. Wydawca oferuje do nabycia w Gabinecie Zdrowy Masaż, Bony Podarunkowe o dowolnie wybranej wartości jednak nie mniej niż 60 PLN.
4. Bony podarunkowe na konkretne, wybrane usługi dostępne w Gabinecie, oraz Bony podarunkowe na konkretne pakiety usług- dostępne w recepcji gabinetu oraz na stronie www.zdrowymasaz.pl
5. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego. Nie dotyczy oferty specjalnej, w której jest dodatkowo przyznana wartość bonu.
6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
7. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania
z Zabiegów dostępnych w Gabinecie Zdrowy Masaż.
8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
9. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
10. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
11. Ważność bonu można wydłużyć maksymalnie jeden raz, jednak nie później niż 1 miesiąc przed końcem ważności. Zastrzegamy sobie prawo do nie wydłużenia ważności. Wydłużenie bonu jest indywidualne, uzależnione od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych, sporządzony
i stosowany przez Wydawcę.
2. Bon podarunkowy – bon uprawniający do korzystania z Usług Gabinetu wydany
w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Gabinetu lub konkretnej, wskazanej usługi Gabinetu.
3. Wydawca – oznacza Zdrowy Masaż- Kamila Połoszynowicz-Pinar, ul. ul. Sobieskiego 125, 84-230 Rumia
4. Klient – osoba nabywająca Bon Podarunkowy.
5. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
6. Gabinet- oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
7. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.
2. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do zrealizowania Bonu w Zdrowy Masaż ul. Sobieskiego 125, 84-230 Rumia. Mieszczącego się w Hotelu Business Faltom Gdynia.
3. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na Usługi dostępne w ofercie Gabinetu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
4. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego.
5. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
6. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi
w Gabinecie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.
7. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
8. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt
z recepcją Gabinetu, nie później niż 7 dni przed końcem ważności Bonu Podarunkowego.
9. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Gabinetu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy.
10. Bon Podarunkowy należy oddać w stanie nie uszkodzonym przed skorzystaniem z Zabiegu.
11. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną na 24h przed umówioną wizytą pobieramy 50% wartości zabiegu z Bonu podarunkowego, a 5h przed umówioną wizytą Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
12. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
13. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
14. Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.

Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.
3. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości
i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Gabinecie.

REGULAMIN KARNETÓW

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z karnetów.
2. Wydawcą karnetu jest Siedziba Główna- Zdrowy Masaż- Kamila Połoszynowicz-Pinar, ul. Sobieskiego 125 84-230 Rumia NIP: 5862298448, dalej jako Gabinet. Email: kontakt@zdrowymasaz.pl.
3. Wydawca oferuje do nabycia w Gabinecie Zdrowy Masaż, karnety o konkretnych wartościach:
a) 300 zł + 40 otrzymujesz 340 PLN,
b) 500 zł + 90 otrzymujesz 590 PLN,
c) 750 zł + 150 otrzymujesz 900 PLN,
d) 1000 zł + 200 otrzymujesz 1200 PLN,
4. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wybranego karnetu w całości przed zrealizowaniem wizyty.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi karnetu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy karnetu za Usługi przez niego nabywane.
6. Karnet może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania z Zabiegów dostępnych w Gabinecie Zdrowy Masaż.
7. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
8. Karnetu nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Karnetu czy Bonu Podarunkowego.
9. Okres ważności Karnetu wynosi:
a) Karnety 300+40 oraz 500+90 – 2 miesiące od dnia jego sprzedaży
b) Karnety 750+ 150 oraz 1000+200 – 4 miesiące od dnia jego sprzedaży,
zgodnie z datą widniejącą na karnecie. Niewykorzystanie karnetu w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności karnetu i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Karnetów, sporządzony i stosowany przez Wydawcę.
2. Karnet – karnet uprawniający do korzystania z Usług Gabinetu wydany w formie fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Gabinetu.
3. Wydawca – oznacza Zdrowy Masaż- Kamila Połoszynowicz-Pinar, ul. Sobieskiego 125 84-230 Rumia NIP: 5862298448.
4. Klient/ Posiadacz – osoba nabywająca i realizująca karnet.
5. Gabinet- oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
6. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

1. Karnet stanowi formę zapłaty za Zabieg.
2. Posiadacz karnetu może wykorzystać kwotę wskazaną na karnecie na Usługi dostępne w ofercie Gabinetu.
3. W przypadku wybrania Usług o wartości niższej niż wartość karnetu Klientowi/ Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności karnetu. Niewykorzystane środki pozostają na karnecie do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności.
4. W przypadku zakupu Usług o wartości wyższej niż wartość karnetu Klient/ Posiadacz realizujący karnet zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
5. Karnetu nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Gabinecie w chwili realizacji karnetu przez Posiadacza.
6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu karnetu będzie odejmowana zgodnie z aktualnym cennikiem, od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na karnecie lub upływu terminu ważności
7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt
z recepcją Gabinetu.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Gabinetu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie karnet.
9. Karnet należy okazać każdorazowo przed skorzystaniem z Zabiegu.
10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną na 24h przed umówioną wizytą pobieramy 50% wartości zabiegu z karnetu, a 5h przed umówioną wizytą, usługa uznana zostaje za zrealizowaną. Np. klient ma umówiony termin na wtorek o godz. 10:00, aby odwołać wizytę i nie utracić środków na karnecie powinien zrobić to najpóźniej o 10:00 dnia poprzedniego.
11. Karnet może zostać wykorzystany podczas kilku wizyt w zależności od posiadanej kwoty na karnecie.
12. Zabrania się odsprzedawania karnetów osobom trzecim.
13. Karnety są imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.

Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu karnetu, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie karnetów przez Klienta/Posiadacza.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie karnetu, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku karnet uznawany jest za nieważny.
3. Kupujący karnet, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Integralną częścią Regulaminu karnetu jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Gabinecie.